Laitoshoidon maksut

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaalta 49,50 euroa hoitopäivältä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Hoitopäiviksi lasketaan henkilön laitoshoitoon tulopäivä, hoitopäivät sekä lähtöpäivä. Hoitopäivämaksu peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jolloin siirtyminen tapahtuu (jos tulopäivä ja lähtöpäivä ovat saman vuorokauden aikana, peritään yksi hoitopäivämaksu).

Ulkokuntalaisten kiireellisestä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaalta 49,50 euroa hoitopäivältä. Kotikunnalta peritään lisäksi vuosittain tarkastettava kiireellisen laitoshoidon maksu. Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sisältyvät maksukattoon. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä. Mikäli pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva asiakas siirtyy lyhytaikaiseen laitoshoitoon, maksu peritään edelleen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun mukaisena.

Kotisairaalahoito

Kotisairaalahoito mahdollistaa akuuttia sairaalahoitoa vaativien potilaiden hoitamisen kotona, silloin kun potilas itse ja hänen läheisensä ovat siihen halukkaita. Kotisairaalahoidosta vastaa potilaan hoidosta vastaava lääkäri. Kotisairaalan henkilökunta muodostuu vuodeosastojen ja kotihoitojen henkilökunnasta kunkin potilaan hoidon tarpeen mukaan.

Lyhytaikaiseen kotisairaalahoitoon sovelletaan tilapäisen kotihoidon asiakasmaksuja. Mikäli asiakas on säännöllisen kotihoidon asiakas, tehdään kotisairaalahoidon ajalta uusi kotihoidon maksupäätös. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen yksiköissä asuvien asukkaiden kotisairaalamaksut sisältyvät hoitomaksuun.

Pitkäaikainen laitoshoito (vuodeosastot ja vanhainkodit)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettotuloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tulona huomioon asiakasmaksulain nojalla. Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen mukaan työeläkeindeksillä tarkistettu pitkä- aikaisessa laitoshoidossa olevan henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2015 lukien vähintään 105 euroa kuukaudessa.

Milloin kunta perii asiakasmaksulain 14 §:n perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle valtioneuvoston asetuksen (1147/2011) perusteella jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 105 euroa kuukaudessa.
Vammaisetuuksista annetun lain johdosta ylimääräistä rintamalisää saavien rintamaveteraanien korotettuun ja ylimpään hoitotukeen maksetaan erillistä vuosittain vahvistettavaa veteraanilisää. Veteraanilisä otetaan huomioon pitkäaikaisen laitoshoidon maksun perusteena.
Vammaisetuuksista annetun lain mukaan eläkettä saavan hoitotukea maksetaan myös silloin, kun laitoshoito kestää yli kolme kuukautta. Muutos koskee myös alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä ruokavaliokorvausta.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshuollon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin kolme kuukautta. Henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään kolme kuukautta, katsotaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi, jos hoito on jatkunut kolme kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on tämän vuoksi hoidettava edelleenkin laitoksessa. Pitkäaikaishoitomaksun periminen vuodeosastohoidosta edellyttää lääkärin päätöstä potilaan ottamisesta pitkäaikaishoitoon.

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitomaksu peritään tilapäisten poissaolojen ajalta. Potilaalle annetaan tällöin lääkkeet ja hoitotarvikkeet mukaan yksiköstä. Jos poissaolo kestää yli 5 päivää, maksu peritään vain 5 (viideltä) päivältä. Mikäli poissaolo kestää kuitenkin koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos poissaolon ajalta ei peritä maksua, vastaa asiakas itse lääkkeistä ja hoitotarvikkeista.
Myös lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi silloin, kun peritään pysyvän laitoshoidon maksua.
Palvelusta määrätty maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita.

Pitkäaikaislaitoshoitoon tulevalta (päätös tai ennakointi pitkäaikaishoidosta) henkilöltä voidaan huomioida oman asunnon ylläpitokustannuksia enintään 3 kuukauden ajan pitkäaikaisen laitoshoidon alkamisesta enintään 120 euroa kuukaudessa.

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräytyminen

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrättäessä tuloiksi lasketaan seuraavat tulot nettomääräisinä:
– Eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki
– Pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratulot ja vastaavat
– Kelan hoitotuet ja ravintolisä
– Ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä

Tulojen vähennyksenä hyväksytään
– kohtuullinen, enintään 50 €/kk edunvalvontapalkkio (maistraatin määrittelemä edunvalvonta) ja maistraatin holhoustilin tarkastuspalkkio minimimääräisenä
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut eivät sisälly maksukattoon.
Palvelun käyttäjän tai perheen maksukyvyn olennaisena muutoksena pidetään vähintään 5 %:n muutosta asiakkaan tuloissa ja tällöin tehdään uusi maksupäätös. Tämä koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden maksukyvyn mukaisia asiakasmaksuja.

Päivä- ja yöhoidon maksu

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toi- mintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), peritään asiakkaalta 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta 17,60 euroa vuorokaudelta.
Maksut sisältyvät maksukattoon.

Ulkokuntalaisten potilaiden käyttämistä kiireellisen laitoshoidon maksuista asiakkaalta peritään maksuasetuksen § 12 ja § 15 mukaiset maksut ja kotikunnalta veloitetaan kiireellisen hoidon korvauksista annettujen säädösten mukaan. Veloitushinta tarkistetaan vuosittain.

Samaa maksukäytäntöä noudatetaan niiden kuntien kanssa, joiden kanssa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymällä on erillinen sopimus. Kotikunnilta peritään sopimuksen mukaiset hinnat.

Sotainvalidien ateriakorvaus

Sotainvalideille myönnettävän aterialipun arvo on 9,70 euroa tai se summa, jonka valtiokonttori vahvistaa.

 

Sivu päivitetty: 31.10.2016