Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä uuden organisaation rekisterinpitäjäksi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen päätöksen 19.12.2016 mukaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on toiminut terveydenhuollon potilasrekisterin rekisterinpitäjänä 1.1.2017 lukien. Tietoteknisistä syistä johtuen myös vuoden 2017 puolella Omakannassa tähän asti näkyneet palvelutapahtumat ovat näkyneet vanhan organisaatiojaon mukaisina rekisterinpitäjän vaihtumisesta huolimatta. Tästä eteenpäin, noin toukokuun puolesta välistä alkaen Omakannassa organisaationa näkyy aina Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, vaikka vanhan organisaatiojaon mukaisesti aikaisemmin tänä vuonna olisi Omakannan tiedoissa näkynyt esimerkiksi Peruspalvelukeskus Oiva tai Lahden sosiaali- ja terveysvirasto.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että rekisterinpitäjän muuttuessa potilaan aiemmin mahdollisesti tekemät tietojenluovutuskiellot eivät automaattisesti laajene koskemaan muita toimintayksiköitä. Näin ollen Omakannasta on syytä tarkastaa kohdasta suostumukset/kiellot, että ne ovat myös tässä uudessa, muuttuneessa rekisterinpitäjän tilanteessa halutun mukaisia. Huom. Kieltoja ei voida tehdä saman rekisterinpitäjän sisällä. Potilaan ennen muutospäivää  tekemät  kiellot  ovat  kuitenkin edelleen  voimassa  ennen  muutosta  syntyneen  rekisterinpitäjän/toimintayksikön asiakirjoissa.

Lisätietoja Omakanta-palveluun liittyen www-osoitteesta http://www.kanta.fi/fi/omakanta tai sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@kanta.fi.

Asiakas- ja potilasrekisterit

Näitä tietosuojasivuja ollaan päivittämässä kuntoon. Pahoittelemme keskeneräisyyttä.
Päivitetty (24.4.2017): Asiakirjapyyntö vainajan tiedoista -lomake

Olennaisena osana palvelutoimintaamme kuuluu tietojärjestelmissämme olevien potilas- ja asiakastietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota potilas- ja asiakastietojärjestelmien tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi panostamme henkilöstömme kokonaisvaltaisen turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja on nimennyt tietosuojavastaavan.

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat määritelleet, että tietosuojavastaava

  • osallistuu organisaation henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan
  • osallistuu rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon
  • seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä
  • osallistuu rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen
  • tukee henkilökuntaa ja rekisteröityjä tietosuoja-asioissa
  • toimii yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin
  • raportoi organisaation johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
  • vastaa organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä.

 

Sivu päivitetty: 12.5.2017