Sosiaaliasiamies

Maksutonta palvelua sitä tarvitseville

Sosiaaliasiamiespalvelussa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen ja itäisen Uudenmaan kunnat. Sosiaaliasiamiestyö perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Myös useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Sosiaaliasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
  • neuvoa asiakkaista asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle
Mitä tehdä, jos on tyytymätön saamaansa palveluun?
  • Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelle voi ratkaista ongelman nopeasti
  • Palaute kirjallisesti asiakaspalautejärjestelmiin tai vastaus asiakastyytyväisyyskyselyyn kannattaa
  • Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen, joka neuvoo ja sovittelee
  • Kirjallisilla menettelyillä asia eteenpäin:

Muistutus
Kokemastaan huonosta kohtelusta voi tehdä kirjallisen muistutuksen toimintayksikön esimiehelle

Kantelut
Toiminnasta voi kannella joko aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai viranomaisen lomakkeella

Hallintokantelu

Päätöksen muutoksenhakumenettely
Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana

Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa ja esittää korjattavaksi tai poistettavaksi virheellisiä tietoja sinusta tai huollettavastasi tehtyihin asiakirjoihin

Rekisteritarkastus

Rekisterikorjaus

Sivu päivitetty: 12.9.2016