Toimintamallin suunnitteluun ovat vaikuttaneet asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistaminen, toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä strategialähtöinen muutostarve. Uuden toimintamallin tavoitteena on tehostaa akuuttisairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluprosesseja. Kuntoutussairaalan palvelulupauksessa asetetaan hoidon ja kuntoutumisen tavoitteet sekä laaditaan hoito- ja kuntoutumissuunnitelman yhdessä potilaan kanssa. Hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan joustavasti, moniammatillisesti ja yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen mukaisesti, joissa huomioidaan potilaan voimavarat ja yksilölliset tarpeet. Potilaan aktiivista roolia ja hänen läheisensä osallistumista hoitoon ja kuntoutumiseen tuetaan. Potilaalle järjestetään suunnitelmallinen ja turvallinen kotiutuminen.

Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalan fysioterapeutti Minna Hellsten opiskeli ylempää sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkintoa, mihin kuului työelämälähtöinen kehittämistehtävä eli opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida ja edistää kuntoutussairaalan uuden kuntoutumista edistävän toimintamallin käyttöönottoa. Kuntoutussairaalan uusi toimintamalli otettiin käyttöön syyskuussa 2016. Tulosyksikköpäällikön johtama ja säännöllisesti kokoontuva ”Kuntoutumisen edistäminen Jalmarissa”- työryhmä osastohoitajille ja palveluesimiehille pyrkii jalkauttamaan toimintamallia käytäntöön. Työryhmässä asiakaslähtöistä kuntoutumista edistävää toimintaa kehitetään laaja-alaisesti huomioiden esimerkiksi potilaiden ravitsemusasiat sekä omaisten rooli kuntoutuksessa. Myös hoitohenkilökunta on tehnyt toimintamalliin liittyen kehittämistehtäviä ja jakanut omaa osaamistaan yhteisessä seminaarissa.

Opinnäytetyön puitteissa toimintamallin jalkauttamisen seuranta-aika oli puoli vuotta, mikä on varsin lyhyt aika muutostilanteessa. Opinnäytetyöntekijä haastatteli pareittain hoitajia ja fysioterapeutteja kahdelta eri osastoilta kahdessa eri vaiheessa. Haastattelutulosten mukaan toimintamallin jalkauttamista osastojen toimintaan oli estänyt heikko henkilökunnan osallistaminen ja tiedottaminen sekä toisella osastolla henkilökunnan vaihtuvuus. Toimintamallin jalkauttamista todettiin edistävän vahva johtaminen, toiminnan systemaattinen organisointi sekä hyvä tiedottaminen. Haastateltavien mukaan asiakaslähtöinen kuntoutumista edistävä toiminta on voimavaralähtöistä, yksilöllistä, tavoitteellista ja osallistavaa, mihin jokainen työntekijä tuo oman ammatillisen osaamisen mukaansa. Asiakaslähtöinen kuntoutumista edistävä toiminta toteutuu osastoilla vaihtelevasti siihen vaikuttaen sen hetkinen resurssitilanne ja kiire. Uusi toimintamalli oli vaikuttanut asiakaslähtöiseen kuntouttamista edistävään toimintaan niin, että potilaan omaa tavoitetta ja taustatietoja kartoitetaan paremmin. Asiakaslähtöisyydestä keskustellaan myös enemmän osastoilla. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan kirjaamista ja sen kehittämistä pidettiin tärkeänä asiana, jotta siitä tulisi mahdollisimman yksilöllinen ja asiakaslähtöinen. Moniammatilliseen yhteistyöhön uudella toimintamallilla ei koettu olevan vaikutusta, koska se oli jo pääosin toimivaa aikaisemmin. Haastateltavat toivoivat yhteisiä moniammatillisia kehittämistilaisuuksia sekä toimintamallin viemistä käytäntöön konkreettisin toimenpitein.

Haastateltavien kertoman mukaan potilaat ja omaiset eivät aina miellä sitä, mitä kuntoutus osastoilla tarkoittaa. Sen vuoksi haastateltavilta tuli ideana pienen infolehtisen antaminen potilaille ja/tai omaisille, missä olisi tietoa siitä, mitä kuntoutus osastolla tarkoittaa ja mitkä ovat sen tuomat hyödyt. Kuntoutuksessa omaisten ja läheisten tuki on merkityksellistä rohkaisten potilasta kuntoutumaan kannustamalla sekä myönteisellä asenteella.

Pariteemahaastattelut antoivat toimeksiantajalle tietoa uuden kuntoutumista edistävän toimintamalliin liittyvistä haasteista ja keskeisistä kehittämiskohteista, mutta myös toimintamallin myönteisistä vaikutuksista asiakaslähtöiseen kuntoutumista edistävään toimintaan sekä osastojen arkeen. Kuntoutussairaalan uusi toimintamalli on ollut käytössä lyhyen ajan, jonka vuoksi toimintamallin jalkautumisesta käytäntöön ja erityisesti sen vaikuttavuudesta olisi hyvä tehdä uusi tutkimus henkilökunnalle parin vuoden päästä. Esimerkiksi kyselytutkimuksella saisi laaja-alaista tietoa sekä laajan otannan koko kuntoutussairaalan eri osastojen kuntoutumista edistävästä toiminnasta, toimintamallin jalkautumisesta sekä kehittämiskohteista.

Päivitetty: 14.8.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *