Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä valmistelee hankintaa, jolla Lahden, Iitin ja Kärkölän sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelujen tuottajaksi valitaan yhteisyrityskumppani. Hankinta on edennyt vaiheeseen, jossa yhtymän valitsemilta neuvottelukumppaneilta, Mehiläiseltä, Pihlajalinnalta ja Terveystalolta on pyydetty tarjoukset sote-keskuspalveluista. Näitä palveluja ovat avosairaanhoito, perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, suun terveydenhuolto ja sote-keskuksissa tehtävä terveyssosiaalityö. Palveluntuottajat jättävät tarjouksensa 12. kesäkuuta mennessä, ja yhtymähallitus käsittelee asiaa 29. kesäkuuta. Yhtymähallituksen odotetaan tekevän yhtymäkokoukselle hankintapäätösesityksen ja esityksen yhteisyrityksen perustamisesta. Yhtymäkokoukseen asia viedään päätettäväksi 7. elokuuta.

Sote-keskushankintaa on ollut valmistelemassa lähes 50 sote-ammattilaista, joista suurin osa on ollut yhtymän henkilöstöä. Valmistelussa on hyödynnetty laaja-alaista osaamista, ja ulkopuolelta on hankittu muun muassa juridista osaamista, asiantuntemusta talouden mallintamiseen, kannustin-sanktiomallin rakentamiseen ja digipalvelujen valmisteluun. Valmisteluryhmä on ollut sitoutunut, ja olemme saaneet hyvää palautetta valmistelusta. Poikkeusoloista huolimatta valmistelu on edennyt aikataulussa.

Uudelleenjärjestelyjen ensisijainen tavoite on järjestää perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto niin, että ne ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Kuntalaisten sote-palvelut suunnitellaan monipuolisiksi ja lähipalvelut helposti saataviksi. Myös tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä voidaan saavuttaa moniammatillisten, digitaalisointia ja uudenlaista työnjakoa hyödyntävien sosiaali- ja terveyskeskusten myötä. Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon pääsee avosairaanhoidossa 7 vuorokaudessa ja suun terveydenhuoltoon 14 vuorokaudessa. Palvelukanavia uudistetaan, ja vuoden 2022 loppuun mennessä asiakkaille on tarjolla digitaalisia asiointikanavia. Myös sosiaalihuollon palveluita tuodaan vahvemmin osaksi sote-keskusta.

Yhtymän rooli sote-palvelujen järjestäjänä vahvistuu sote-keskushankinnan myötä. Yhteisyritykselle ei siirry palvelujen järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Yhtymä päättää asiakkaille tarjottavat palvelut ja asettaa vaadittavan laatutason. Yhteisyrityksen tehtävä on tuottaa palveluja, ja yhtymä vaikuttaa tähän osakkaana. Yhtymä kehittää ja valvoo palveluja yhteistyössä yhteisyrityksen kanssa. Hankinnassa otetaan käyttöön laaja seurantamittaristo sekä kannustin-sanktiomalli.

Hankinta on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelle tärkeä, ja pitkän aikavälin tavoitteena on luoda yhteneväinen ja integroitu maakunnallinen sote-keskuskokonaisuus. Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hän voisi tulevaisuudessa asioida missä tahansa yhtymän alueen sote-keskuksessa. Hankinnan onnistuminen turvaa myös sote-keskusten toiminnan jatkuvuuden. Nyt ulkoistettujen palvelujen hankintasopimukset ovat päättymässä, eikä yhtymä ole nähnyt mahdolliseksi ottaa palveluja kokonaan omaksi toiminnaksi. Yhteisyrityksellä halutaan vahvistaa ulkoistetun palvelutuotannon ohjausta. Jos sote-keskusyhteisyritystä ei päätettäisi perustaa, tarkoittaisi se sitä, että yhtymä joutuisi nopealla aikataululla kilpailuttamaan palveluja uudelleen. Erityisesti Lahden kokonaisuus on tarkoituksenmukaista järjestää yhden tuottajan tuottamana, jolloin kilpailutus koskisi koko Lahden alueen palveluja. Myös digitaalisten palvelujen käyttöönotto viivästyisi merkittävästi.

Olemme valmistelussa ja päätöksenteossa avoimia. Tämän vuoksi hankinnasta on koottu kattava infopaketti. Hankinnan keskeiset dokumentit ovat julkisia, mikä vahvistaa päätöksenteon avoimuutta. Kaikilta tarjoajilta edellytetään suunnitelmaa yhteiskuntavastuullisuudesta.

Mikäli hankintapäätös tehdään, käynnistyy päätöksen jälkeen haltuunottoprojekti, jossa palvelutuotanto siirretään perustettavalle yhteisyritykselle. Henkilöstö siirtyy yhteisyritykseen vanhoina työntekijöinä, ja heidän työsuhteensa turvataan. Haltuunottoprojektissa osallistetaan ja perehdytetään henkilöstöä uusien toimintakäytäntöjen käyttöönottoon. Yhtymä on hankinnassa asettanut kovia odotuksia sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyydelle.

Yhteisyrityksen perustaminen on merkittävä päätös. Toivon, että päijäthämäläisillä päättäjillä on rohkeutta tehdä päätös, jonka tavoitteena on uudistamalla parantaa päijäthämäläisten sote-keskuspalveluja. Lopullinen onnistuminen tulee siitä, että ihmisten palvelut paranevat. Odotan rohkeita uudistuksia. Ihmiset saavat apua silloin, kun he sitä tarvitsevat, ja heidän palvelukokonaisuutensa on hallinnassa.

Alla on linkit infopakettiin sekä kysymys-vastaus -tiedostoon.

Sote-keskus infopaketti

Sote-keskus kysymyksiä ja vastauksia

Päivitetty: 6.6.2020