VESITORNIEN VALVONTAPROJEKTI 2016, PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ, YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus toteutti valvontaprojektin Asikkalan, Hollolan, Hartolan, Heinolan, Kärkölän, Lahden (Nastolan alue), Orimattilan, Padasjoen sekä Sysmän kuntien alueilla. Projektin tavoitteena oli kartoittaa vesitorneista/säiliöistä mahdollisesti aiheutuvia veden saastumisen riskitekijöitä, koska paineettomat säiliöt ovat yksi vesijohtoverkoston haavoittuvimmista osista.

Tarkastuksia ja näytteenottoja tehtiin projektin aikana kolmeentoista ylävesisäiliöön / vesitorniin. Tarkastuksella kerättiin tietoja mm. veden jakelualueesta, miltä veden-ottamoilta vesi tulee, tornin/säiliön rakenteista sekä toiminnasta ja hälytys-järjestelmistä. Lisäksi käytiin läpi laaditut kirjalliset ohjeet ja huolto/kunnossapito-suunnitelmat sekä vesisäiliöiden puhdistamiset/kunnostamiset ja desinfiointi-mahdollisuus. Myös ilmanvaihdon järjestäminen säiliötilassa ja sen suojaukset käytiin läpi sekä tarkastettiin silmämääräisesti rakenteet ja pinnat sekä huoltoluukut ja läpiviennit sekä yleinen siisteystaso. Ulkopuolisia liikkujia koskevat ohjeet ja käytännöt kartoitettiin.

Projektin ajankohdaksi valittiin loppukesä, koska kampylobakteeriepidemioiden esiintyminen ajoittuu suurimmalta osalta loppukesään ja alkusyksyyn, jolloin väestössä esiintyy runsaimmin kampylobakteeri-infektioita. Suomessa noin neljännes vesivälitteisistä epidemioista on kambylobakteerin aiheuttamia. Kambylobakteeri-infektion oireet ovat ripuli, vatsakivut ja kuume, itämisaika on keskimäärin kolme (1-7) päivää. Kambylobakteeri leviää yleensä ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä. Riskeinä vesitorneissa ovat linnut, oravat ja muut pienet eläimet sekä tuholaiset, jotka voivat päästä vesitilaan. Vesinäytteitä otettiin 13 kpl. Vesinäytteistä tutkittiin kolimuotoiset bakteerit 37oC, kokonaispesäkeluku 22oC, E.coli ja kambylobakteerit. Tutkitut näytteet täyttivät tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja yhtä näytettä lukuun ottamatta myös laatusuositukset.

Tarkastuksilla havaittiin joitakin epäkohtia, joiden korjaamiseksi vesilaitoksille esitettiin mm:

  • kunnossapito/huoltosuunnitelman laatiminen
  • valvontakäyntien kirjallinen ohjeistus, joka sisältää mm. käyntitiheyden, toimenpiteiden kirjaamisen, tiloissa liikkumisen ja suojavaatetuksen käytön
  • tuhoeläinten torjunta; läpivientien tiivistäminen, puuttuvien verkotusten asentaminen, verkotusten kunnon tarkastaminen ja kunnon säännöllinen seuraaminen
  • parannusehdotuksia hälytysjärjestelmien tai suojausten varmistamiseksi
  • ulkopuolisten liikkujien tarpeettoman liikkumisen rajoittaminen ja yhteystietojen ajantasaisuus
  • avoimien vesialtaiden kattaminen.

Lisätietoja:
terveydensuojelupäällikkö Mika Rouhiainen puh: 044 440 6554 tai
mika.rouhiainen@phhyky.fi

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phhyky.fi

Päivitetty: 26.1.2017