Tutkimuksen eettisyys

Lääketieteellisellä tutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion tai sikiön fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauden syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus.

PHSOTEY:n alueella tehtävien lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi tapahtuu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellisessa eettisessä toimikunnassa. Haettaessa lausuntoa eettiseltä toimikunnalta tulee asiakirjojen olla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintaohjeen mallien mukaiset.

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta ei käsittele tutkimussuunnitelmaa uudelleen. Kansallinen lausunto muine liitteineen toimitetaan tutkimuskoordinaattorille organisaation hallinnollista lupaa varten. Muut tutkimuslain tarkoittamat tutkimussuunnitelmat käsittelee se eettinen toimikunta, jonka alueella tutkimuksesta vastaava henkilö toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa.

PHSOTEY:ssä edellytetään, että ihmistieteisiin luettavissa tutkimuksissa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa ohjeistusta eettisestä ennakkoarviosta ihmistieteissä organisaation tutkimuslupaa myönnettäessä. Tutkija on itse velvollinen hankkimaan eettisen ennakkoarvioin, mikäli hänen tutkimukseensa sisältyy jokin siihen kuuluva asetelma.

Sivu päivitetty: 6.6.2017