Yhtymä edellyttää yhteistyökumppaniltaan kaikilta osin lainsäädännön ja hyvän perintätavan noudattamista. Tähän yhteistyökumppanimme on vahvasti sitoutunut. Yhtymä lähetti viime vuonna asiakasmaksuista lähes 600 000 laskua, joista vain murto-osa siirtyi perintään.

Asiakas voi saada maksuunsa huojennusta, muun muassa ilmoitettua pidemmän maksuajan. Laskulomakkeessa ja yhtymän verkkosivuilla on tiedot, mihin asiakas voi olla yhteydessä laskun sisältöön ja maksujärjestelyihin liittyen. Yhtymän verkkosivuilla on ohjeet myös siihen, miten asiakas voi toimia, jos on tyytymätön potilasmaksuun.

Osassa kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita asiakasmaksun enimmäismäärän määrittelee laki, ja palveluista, joista ei ole erikseen lainsäädännössä määrätty, voidaan periä kuntayhtymän päättämä maksu. Maksu saa kuitenkin olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksulaissa sosiaalihuollon palveluista määrätyistä maksuista ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätyistä maksuista tehdään päätökset toimialoilla asiakasmaksulakia ja -asetusta noudattaen.

Toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat lain mukaan ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen ja tietoliikenteen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Täydentävää toimeentulotukea voidaan lisäksi myöntää muihin kuin toimeentulon perusosaan sisältyviin terveydenhuoltomenoihin. Ehkäisevää toimeentulotukea, joka on tarkoitettu muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin, voidaan lain mukaan vain poikkeuksellisissa tilanteissa myöntää perustoimeentulotuella katettaviin menoihin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on 17.12.2018 hyväksynyt toimeentulotuen soveltamisohjeet, joissa on kuvattu menettelytavat sekä täydentävän ja ehkäisevän tuen myöntämisperusteet. Yhtymä tekee Kelan kanssa yhteistyötä toimeentulotukiasioihin liittyen, ja kummankin organisaation verkkosivuilla on tietoa tuen hakemiseen ja käsittelyyn liittyvistä käytännöistä.

Päivitetty: 22.3.2019