Ympäristöterveyshuollon maksutaksat

Lataa tästä: maksutaksa ja perustevalitusohje

Perusmaksut

Lupahakemuksen ja ilmoitusten käsittelystä sekä tilan/toiminnan tarkastamisesta peritään:
Luokka 1: käsittelyaika alle 2 tuntia 130 euroa
Luokka 2: käsittelyaika 2–5 tuntia 260 euroa
Luokka 3: käsittelyaika 5–10 tuntia 520 euroa
Luokka 4: käsittelyaika 10–20 tuntia 1040 euroa

Poikkeuksellisen suurta työmäärää vaativasta tehtävästä maksu lasketaan tapauskohtaisesti erikseen. Lupamaksu määräytyy päätöksen antamispäivänä voimassa olevan taksan perusteella.

Muut maksut

Maksutaksan soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta, tarkastuksesta, näytteenotosta, tavanomaista laajemmasta neuvonnasta, palvelutoiminnasta, viranomaistodistuksista ja lausunnoista peritään 65 euroa/henkilötyötunti.

Epämukavalta työajalta maksuja korotetaan seuraavasti:
– maanantai-perjantai kello 18.00–22.00 50 %, kello 22.00–06.00 100 %
– lauantai kello 8.00–18.00 50 %
– lauantai kello 0.00–08.00 ja 18.00–24.00 100 %
– sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, joulu- tai juhannusaattona ja pääsiäislauantaina 100 %

Viranomaistoiminta on arvonlisäverotonta. Palvelutoiminnasta peritään tämän taksan mukainen tuntimaksu lisättynä arvonlisäverolla. Muille kuin viranomaisille annettavat lausunnot ovat arvonlisäverollisia. Työaika määritellään alkavan puolen tunnin
tarkkuudella. Maksu peritään jokaista alkavaa puolta tuntia kohti, kuitenkin vähintään yhdeltä tunnilta tapahtumaa kohti. Säännöllisen valvonnan tarkastuskäynnistä peritään vähintään kahden tunnin lasku.

Kustannukset ulkopuolisella asiantuntijalla tai laboratoriossa teetetyistä tutkimuksista, näytteenotosta, selvityksistä tai valvonnasta peritään asiakkaalta todellisten kustannusten mukaisina.

Lisäksi peritään asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen/ilmoituksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut todellisten kustannusten mukaan.

Vuosittaiset valvontamaksut

Tupakkatuotteiden myynnin valvonta
Vähittäismyyntipaikan tupakkatuotteiden myyntipiste 500 €
Vähittäismyyntipaikan nikotiininesteiden myyntipiste 500 €
Tukkumyyntipaikan tupakkatuotteiden myyntipiste 500 €
Tukkumyyntipaikan nikotiininesteiden myyntipiste 500 €

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvontamaksu peritään erikseen jokaiselta myynti-paikassa olevalta myyntipisteeltä. Myyntipisteellä tarkoitetaan tupakkatuotteiden luovutus- tai kassa-toimintoja sisältävää itsenäistä asiakaspalvelupistettä.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta
Myyntipisteitä 1 130 euroa
Myyntipisteitä 2–3 195 euroa
Myyntipisteitä 4–5 260 euroa
Myyntipisteitä > 5 325 euroa

Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen

Jos hakemus tai ilmoitus peruutetaan ennen päätöksen tekemistä ja viranomainen on aloittanut asian käsittelyn, perittävä maksu on 65 euroa/henkilötunti.

Kielteinen päätös

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään taksan mukainen maksu. Uusintakäsittelystä peritään puolet alkuperäisestä maksusta. Tupakkatuotteiden myyntiluvasta tehdystä kielteisestä lupapäätöksestä ei peritä
maksua.

Maksusta päättäminen

Taksan soveltamisesta hakemus- ja ilmoitusasioissa päättää ko. viranhaltijapäätöksen tekijä tai ilmoituksen käsittelijä. Muista maksuista päättävät terveydensuojelupäällikkö, terveydensuojelujohtaja ja eläinlääkintäjohtaja. Tarkastuksesta ja näytteenotosta
perittävästä maksusta päättää tarkastuksen tai näytteenoton suorittaja.

Maksun suorittaminen

Maksu on suoritettava kun päätös tai tässä maksutaksassa määritetty toimenpide on suoritettu.

Maksun viivästyminen

Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa.

Palautetun hakemuksen käsittelymaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään se osuus, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta terveydensuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

Sivu päivitetty: 22.2.2019