Tule asiakkaaksi meille

Potilaana sinulla on mahdollisuus valita sekä perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus ja terveyskeskuksen terveysasema että erikoissairaanhoidon yksikkö mistä tahansa Manner-Suomesta.

Kun valitset meidät, osaavat ja erikoistuneet eri alojen asiantuntijamme takaavat sinulle parhaan mahdollisen hoidon ja tutkimukset.

Perusterveydenhuollon valinta: potilaan oikeudet ja mahdollisuudet

Perusterveydenhuollon hoitopaikan valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukseen ja valitun uuden kunnan terveyskeskukseen.

Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilö voi valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen tai terveysaseman. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Potilaalla on myös mahdollisuus valita häntä terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa.

Perusterveydenhuollon hoitopaikan valintaa tehdessä on syytä muistaa, että valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm. lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut, neuvolapalvelut (lastenneuvola, aikuisneuvola ja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola), asiantuntijahoitajien palvelut, hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut, fysioterapiapalvelut, sekä diabetes- ja hoitotarvikepalvelut. Vaihdon jälkeen potilas on oikeutettu vastaaviin palveluihin kuin uuden hoitopaikan sijaintikunnan asukkaat.

Valinnanvapaus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella.

Hoitosuunnitelma hoidon toteuttamisessa kotikunnan ulkopuolella

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Hoitosuunnitelman saa omasta terveyskeskuksesta.

Lomakkeen palauttaminen

Terveysaseman vaihtoon tarvittavan lomakkeen voit tulostaa tästä. Lomake palautetaan omalle terveysasemalle vastaanottojen palvelupisteeseen. Lomake lähetetään myös uuden kunnan terveysasemalle. Lomakkeessa kysytyn vaihdon syyn ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus

Vuoden 2014 alusta alkaen potilas voi valita myös tarvitsemaasi hoitoa antavan erikoissairaanhoidon yksikön julkisessa terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairaustapauksessa jokainen saa asuinkunnasta riippumatta lähimmässä sairaalassa.

Erikoissairaanhoidon yksikön valitsemiseen tarvitaan lääkärin tai hammaslääkärin lähete terveysasemalta, työterveyshuollosta tai yksityisvastaanotolta. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Jatkohoitoon potilas ohjataan häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Matkakorvaukset erikoissairaanhoidossa

Terveydenhuoltolain yhteydessä ei ole muutettu sairausvakuutuslain matkakorvaussäännöksiä. Pääsääntöisesti Kela korvaa potilaalle aiheutuneita matkakustannuksia lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa potilas voi saada hänen terveydentilansa vaarantumatta tarpeellista tutkimusta tai hoitoa. Jos hoitopaikka valitaan muualta kuin oman kunnan erikoissairaanhoidosta, matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, joita aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Lisätietoa matkakorvauksista saat KELA:n toimipisteistä tai www.kela.fi/matkakorvaukset

Lisätietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta saa omasta perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon hoitopaikasta tai
http://www.stm.fi/hoitopaikan_valinta
https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/lainsaadanto/terveydenhuoltolaki-ja-sen-toimeenpano
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/terveyspalvelut/kansallinenvalinnanvapaus/Sivut/default.aspx
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130103

Sivu päivitetty: 21.7.2020