Yhtymä ja pelastuslaitos ovat laatineet yhteisen kannanoton hallituksen kaavailemaan linjaukseen, jossa ensihoito ja pelastustoimi siirretään viiden yliopistopiirin tehtäväksi.

Kannanotossaan yhtymä ja pelastuslaitos kantavat huolta siitä, että maakunnassa tehty hyvä yhteinen kehittämistyö uhkaa katketa. Hallituksen linjaukseen sisältyy merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Toteutuessaan linjaus aiheuttaa palvelujen heikentymistä, todennäköisesti lisää kustannuksia ja vaikeuttaa integraatiota muuhun terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen sekä vaikeuttaa päivittäistoiminnan ja normaaliajan häiriötilanteiden hallintaa.

Tiivis yhteistyö kuntalaisten etu

Nykyisin erityisvastuualueiden sisällä tehtävä yhteistyö sairaanhoitopiirien kesken on toimivaa.

Ensihoidon resursseja käytetään yli sairaanhoitopiirirajojen, potilasohjaus noudattaa ERVA-järjestämissopimuksissa sovittuja suuntaviivoja ja toiminnan operatiivinen johtaminen kenttäjohtotasolla kykenee hoitamaan oman alueensa tehtävien organisoinnin yhdessä hätäkeskuksen kanssa tällä hetkellä hyvin. Lisäksi ensihoito tarjoaa jo nyt merkittävän määrän kotiin annettavia muita kuin kiireellisen ensihoidon palveluita kenttäjohdon koordinoimana.

Ensihoito ja pelastustoimi ovat kotiin tarjottavia lähipalveluita. Uudistuvan maakunnallisen hallinnon, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, mukaan lukien ensihoito, ja pelastustoimen tulee toimia samoilla alueilla, jotta näiden välille pystytään synnyttämään tiivis yhteistyö kuntalaisten hyväksi.

Matalilla hallintorajoilla maakunnan sisällä mahdollistetaan kotiin tarjottavien palveluiden kehittyminen ja hyvä yhteistyö muun SOTE –sektorin kanssa. Lähipalveluissa on oleellista paikallistuntemusta. Koko toimintaa pitää voida kehittää kokonaisuutena.

Linjauksella ei saavuteta lisäarvoa

Uusien maakuntien tehtävänä on myös huolehtia varautumisesta erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Ilman omaa pelastustoimea ja ensihoitoa sekä tiukkaa linkkiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, ei tätä tehtävää voida menestyksekkäästi hoitaa.

Hallituksen nyt suunnittelemat viisi suuraluetta eivät tule antamaan mitään lisäarvoa päivittäin tehtävän työn tai varautumisen kannalta. Päinvastoin palvelurakenteen pirstominen näin oleellisessa asiassa tulee hankaloittamaan tilannetta merkittävästi.

– Emme usko, että hallituksen nyt suunnittelema ensihoidon ja pelastustoimen siirto viiteen suuralueeseen tulee tarjoamaan mitään taloudellista tai toiminnallista lisäarvoa. Päinvastoin se tulee estämään alueellisesti tehtävän kehitystyön lähipalveluiden vahvistamisessa, kannanotossa todetaan.

Päivitetty: 20.10.2016