Kyselyn tulosten perusteella henkilöstö kokee kielteisenä yhtymään liittyvän julkisen keskustelun ja näkee sen vaikuttavan erityisesti työnantajan houkuttelevuuteen.

– Vaikka usein kriittinen kirjoittelu liittyy johtoon tai talouteen, henkilöstö kokee sen negatiivisena. Kielteissävytteinen julkisuus ei henkilöstön näkemyksen mukaan vaikuta työskentelyyn, mutta henkilöstön arvostukseen työntekijänä kylläkin, toteaa kyselyn toteuttaneen THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo.

Yhtymässä tehdyn hyvän kehittämistyön ja sen tulosten esille saamisen henkilöstö myös näki olevan vaikeaa.

– Työntekijöiden kokemus on, että työyhteisöissä ollaan melko valmiita toimimaan yhdessä uusien ideoiden ja toimintatapojen käyttöönottamisessa. Yhtymän julkisuuskuva innovatiivisena toimijana on todellista tilannetta heikompi, Sinervo sanoo.

Kuva: Tiedon saaminen ja vaikutusmahdollisuudet yt-neuvottelujen aikana

Henkilöstö huolissaan työtaakan kasvusta

Suurin osa kyselyyn vastanneista työntekijöistä arvioi, että yt-neuvotteluissa päätettyjä muutoksia ei pystytä toteuttamaan ilman, että palvelun laatu tai henkilöstön hyvinvointi kärsii. Toisaalta lähes kolmannes uskoi, että muutos on mahdollinen. Esimiehistä yli 40 % uskoi, että muutoksia voidaan toteuttaa ilman merkittäviä haittoja.

Irtisanomisen, lomautuksen, toisiin tehtäviin siirron tai työtehtävien lakkautuksen uhkaa koki noin kolmannes. Työmäärän lisääntymistä odotti lähes 70 % henkilöstöstä. Pelkoa irtisanomisesta koettiin vähiten, työmäärän lisääntymistä yli sietorajan eniten.

Palveluprosessien sujuvuutta tarkasteltava edelleen

Henkilöstö koki, että asiakkaan asiat hoidetaan sujuvasti ja jatkohoidosta huolehditaan melko hyvin. Palveluprosessien sujuvuutta on henkilöstön mielestä kuitenkin edelleen tarkasteltava. Asiakasta ”pompotellaan” vielä liikaa palvelupisteeltä toiseen eikä tieto kulje saumattomasti.

Henkilöstökysely toteutettiin 5.-25. syyskuuta. Kyselyyn vastasi 2110 työntekijää eli noin kolmannes yhtymän henkilöstöstä. Kyselyn toteutuksesta ja vastausten analysoinnista vastasi THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo. Yhtymän hallitus käsittelee kyselyn tuloksia kokouksessaan viikon kuluttua maanantaina.

Yhtymän henkilöstön kokemuksia kartoitetaan keväällä toteutettavalla seurantakyselyllä.

Tutustu henkilostokyselyn yhtymätasoisiin tuloksiin

Päivitetty: 11.11.2019