IKÄÄNTYNEIDEN ASIAKASOHJAUS SIIRI

Tarjoamme Asiakasohjaus Siirissä neuvontaa ja ohjausta Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan alueella asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Asiakasohjaus Siiristä saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle Asiakasohjaus Siiriin, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

PalveluSantra vastaa Asiakasohjaus Siirin neuvonnasta ja ohjauksesta, joten asioidessasi Siirissä vastassasi ovat iloiset PalveluSantran palveluneuvojamme.

Asiakasohjaus Siirissä asiointi arkisin klo 9- 15.00.

Vapaudenkatu 23 B, Vapaudenkadun ja Saimaankadun kulma

puh. 03 818 5555

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Asiakasohjaus Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

 

Palvelutarpeen arviointi ikääntyneiden palveluissa

Hyvinvointiyhtymä myöntää ikääntyneiden palveluita aina yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen arvioiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Palvelutarpeen arviointia varten varataan asiakasohjaajan kotikäynti.

Palvelutarpeen arviointikäynnillä asiakasohjaaja selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilannetta yhdessä asiakkaan sekä mahdollisesti hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Asiakasohjaaja tarjoaa oman asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön auttamalla jäsentämään asiakkaan tilannetta ja suuntaamalla katsetta eteenpäin – miten ilmenneisiin palvelutarpeisiin olisi mahdollista vastata, huomioimalla yksityisen, kolmannen sektorin sekä kunnallisen palvelutarjonnan. Lähtökohtana on asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja hänen valintansa tilanteen ratkaisemiseksi.

Palvelutarpeen selvityksessä huomioidaan mm.

  • Asiakkaan fyysisen, psyykkisen- ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioiminen RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen
  • Asiakkaan voimavarat
  • Asiakkaan sosiaalinen verkosto ja läheisten muodostama tuki
  • Asiakkaan asuinympäristön ja kodin turvallisuuden arvioiminen
  • Sosiaaliset etuudet

Palvelutarpeen selvityksestä asiakasohjaaja laatii yhteistyössä asiakkaan, mahdollisen omaisen/läheisen kanssa asiakkaalle palvelusuunnitelman. Lisäksi asiakasohjaaja tekee tarvittavat viranhaltijapäätökset ikääntyneiden kunnallisista palveluista.

Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa tehdään asiakkaalle uusi palvelutarpeen selvitys ja/tai asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhteistyössä palveluntuottajan ja asiakkaan sekä mahdollisten omaisten/läheisten kanssa.

 

 

 

 

Sivu päivitetty: 9.9.2019