Ikääntyneiden asiakasohjaus

Tarjoamme Ikääntyneiden asiakasohjauksessa (aikaisemmin ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri) neuvontaa ja ohjausta Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan alueella asuville ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Saat tietoa ja ohjausta kaikista ikääntyneiden arkea tukevista asioista. Neuvontaa ja ohjausta saat joko tulemalla paikan päälle, soittamalla tai käyttämällä sähköisiä palvelujamme: chat tai kysy neuvoa-lomaketta. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti.

Asiointi arkisin ma-ti, to-pe klo 9-15.00 ja ke 9-16.00.

Aleksanterinkatu 18, 2. kerros (Lahden Palvelutori), 15140 Lahti

puh. 044 482 5050

Asiakasohjaukseen keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin tai gerontologisen sosiaalityön palvelut.

Asiakasohjaukseen on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Lisätietoja palveluneuvonnasta: https://ikaantyneidenpalveluneuvonta.fi/

 

Sähköisen asiakasohjauksen pilotti

Sähköinen palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville +65-vuotiaille kuntalaisille. Ikääntyneiden asiakasohjauksen verkkosivulle linkitettävä palvelu ohjaa kuntalaista elämäntapamuutokseen ja tarpeen mukaisen tuen piiriin.

Palvelussa asiakkaan on mahdollista arvioida omaa hyvinvointiaan sekä arjen kyvykkyyttään ja pohtia samalla itselleen tarpeellisten arjen tukipalvelujen tarvetta. Palvelussa tehdyn itsearvion perusteella käyttäjälle tarjotaan sekä ohjeistusta ja neuvontaa, mutta myös tietoa hänelle hyödyllisistä, lähialueella sijaitsevista palveluiden tarjoajista.

Tutustu palveluun: https://mynavigo.fi/home

 

Palvelutarpeen arviointi ikääntyneiden palveluissa

Päijät-Sote myöntää ikääntyneiden palveluita aina yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen arvioiminen edellyttää aina asiakkaan suostumusta. Palvelutarpeen arviointia varten varataan asiakasohjaajan kotikäynti.

Palvelutarpeen arviointikäynnillä asiakasohjaaja selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilannetta yhdessä asiakkaan sekä mahdollisesti hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Asiakasohjaaja tarjoaa oman asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön auttamalla jäsentämään asiakkaan tilannetta ja suuntaamalla katsetta eteenpäin – miten ilmenneisiin palvelutarpeisiin olisi mahdollista vastata, huomioimalla yksityisen, kolmannen sektorin sekä kunnallisen palvelutarjonnan. Lähtökohtana on asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja hänen valintansa tilanteen ratkaisemiseksi.

Palvelutarpeen selvityksessä huomioidaan mm.

  • Asiakkaan fyysisen, psyykkisen- ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioiminen RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen
  • Asiakkaan voimavarat
  • Asiakkaan sosiaalinen verkosto ja läheisten muodostama tuki
  • Asiakkaan asuinympäristön ja kodin turvallisuuden arvioiminen
  • Sosiaaliset etuudet

Palvelutarpeen selvityksestä asiakasohjaaja laatii yhteistyössä asiakkaan, mahdollisen omaisen/läheisen kanssa asiakkaalle palvelusuunnitelman. Lisäksi asiakasohjaaja tekee tarvittavat viranhaltijapäätökset ikääntyneiden kunnallisista palveluista.

Asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa tehdään asiakkaalle uusi palvelutarpeen selvitys ja/tai asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhteistyössä palveluntuottajan ja asiakkaan sekä mahdollisten omaisten/läheisten kanssa.

 

 

 

 

Sivu päivitetty: 4.1.2022