Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat potilaan, hänen omaisensa ja hoitoyhteisön käytettävissä. Työ voidaan jaotella neljään sosiaalityön kokonaisuuteen 

Sosiaalinen arvio  

Sairaus voi aiheuttaa muutoksia työkykyyn, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin. Sosiaalisen arvion avulla voidaan selvittää asiakkaan elämäntilanteen merkittäviä tekijöitä ja mahdollistaa sosiaalisen tuen tarvetta. Sosiaalinen arvio tehdään asiakasta haastattelemalla ja asiakirjoihin tutustumalla. Kolme selvittelyn tasoa:

 • yleisarviointi
 • sosiaalisen tilanteen yksilöllinen selvittäminen
 • sosiaalinen tutkimus ja lausunto

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
Sosiaalityöntekijä voi

 • antaa neuvontaa ja ohjausta sosiaalivakuutuksesta, sosiaaliavustuksesta, sosiaalipalveluista, kuntoutumismahdollisuuksista, oikeusturvasta jne.
 • avustaa esim. hakemusten teossa siltä osin kuin asiakas ei siitä selviydy omin avuin
 • tehdä moniammatillista yhteistyötä asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta suunnittelevissa ja toteuttavissa työryhmissä ja hän voi olla yhteistyössä esim. palvelujen rahoittajiin
 • tukea asiakasta psykososiaalisesti silloin, kun asiakas tarvitsee omien voimavarojensa erityistä vahvistamista valintojensa ja ratkaisujensa tueksi

Toimeentulon turvaaminen

Terveydenhuollon sosiaalityöhön liittyvän taloudellisen avun antamisen tavoitteena on

 • hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän toimeentulon järjestäminen
 • toimeentulon oikea-aikaisuuden varmistaminen
 • muun välttämättömän toimeentulon turvaaminen
 • väliinputoamisen ehkäiseminen

Asiakasta autetaan näissä asioissa. Ollaan tarvittaessa yhteistyössä eri viranomaisiin.

Asiantuntijatyö

Sosiaalityön asiantuntijuus perustuu koulutukseen, asemaan ja työkokemukseen. Hänen asiantuntemustaan hyödynnetään eri tavoin esim. parannettaessa potilaspalveluja omassa organisaatiossa tai laajemmissa yhteistyöverkostoissa. Sosiaalityöntekijä voi toimia esim. kouluttajana, työnohjaajana ja palautteen antajana työssä kertyneen tiedon pohjalta.

Sosiaalipalvelut löydät täältä.

Sivu päivitetty: 12.4.2021