Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Tavoitteena on itsenäinen toimintakyky.

Lasten toimintaterapia painottuu alle kouluikäisiin lapsiin. Toimintaterapeutti kartoittaa lapsen valmiuksia ja taitoja kehityksen eri osa-alueilla. Tavoitteena on tukea lapsen kehitystä niin, että lapsi suoriutuisi päivittäisistä toiminnoista (leikki, vapaa-aika, itsestä huolehtiminen) mahdollisimman ikätasoisesti vaikeuksista huolimatta.

Aikuisten toimintaterapia painottuu neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen. Toimintaterapeutti työskentelee vuodeosastoilla sekä avoterveydenhuollossa. Toimintaterapia voi sisältää mm. päivittäisten toimintojen arviointia sekä harjoittelua, käden toiminnallista kuntoutusta, päivittäisten toimintojen pienapuvälineasiat sekä asunnonmuutostöiden tarpeen arviointia.

Toimintaterapia sisältää usein moniammatillista yhteistyötä.

Lisätietoja: sähköinen linkki

Sivu päivitetty: 27.7.2018