Kovista kustannuspaineista huolimatta hyvinvointiyhtymä onnistui viime vuonna parantamaan hoidon saatavuutta niin avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Ikääntyneiden palveluissa painopistettä saatiin siirrettyä raskaasta laitoshoidosta kevyempiin kotiin vietäviin palveluihin: hoito vuodeosastoilla väheni, ja kotisairaalan ja -kuntoutuksen asiakasmäärät nousivat.

Syntyvyys on Päijät-Hämeessä ollut laskussa koko 2010-luvun. Ikääntyneiden suhteellisen osuuden kasvu samaan aikaan lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä kasvoi merkittävästi: 19,5 prosenttia. Kuntouttava työtoiminta säästää kuntien kustannuksia pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä ja perheoikeudellisia palveluita sai 2018 hiukan edellisvuotta ripeämmin.

Kuntien maksuosuus 623,7 miljoonaa euroa

Hyvinvointiyhtymän juuri valmistuneesta kuntien maksuosuuslaskennasta selviää, että yhtymän jäsenkuntien palvelukäytön kokonaiskustannukset olivat viime vuonna yhteensä 629,7 miljoonaa euroa. Satunnaisilla tuloilla katettiin 5,9 miljoonaa euroa, jolloin kuntien maksuosuudeksi jäi 623,7 miljoonaa euroa. Maksuosuus on 3,4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2017. Muutostalousarvioon nähden maksuosuudet ylittyivät 2,5 miljoonalla eurolla (0,4 %).

Maksuosuuksista valtaosa, 58,0 prosenttia, käytettiin peruspalveluihin. Erikoissairaanhoidon osuus oli 35,8 prosenttia, päivystyksen 4,3 prosenttia ja ensihoidon 1,6 prosenttia. Ympäristöterveydenhuoltoon käytettiin 0,3 prosenttia maksuosuuksista.

Kuuden kunnan maksuosuus alittui talousarvioon verrattuna, ja kuuden kunnan ylittyi. Kustannukset kohdistetaan kunnille yhtymän perussopimuksessa sovittua aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Palvelutarpeessa ja palveluiden käytössä on kuntakohtaisia eroja: esimerkiksi Lahdessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvoi vastoin yhtymän toiminta-alueen yleistä kehitystä.

Tilastokeskuksen viime marraskuussa valmistuneen Kuntataloustilaston mukaan Päijät-Hämeessä oli vuonna 2017 Suomen edullisimmat sosiaali- ja terveydenhuollon menot suhteessa palvelutarpeeseen. Maakunnan tarvevakioidut nettokustannukset olivat kuusi prosenttia alle Manner-Suomen keskitason. Vuonna 2017 tarvevakioitu asukaskohtainen kustannus oli Päijät-Hämeessä 3050 euroa.

Päivitetty: 23.2.2019