Valtio avasi kevään aikana 10 valtionavustushakua ja muitakin hankeavustuksia on avautunut haettavaksi nopealla aikataululla.

Hyvinvointiyhtymän alueella toimiva sosiaalialan osaamiskeskus Verso kehittää ja ylläpitää sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä Päijät-Hämeessä ja itäisellä Uudellamaalla, ja on parhaillaan mukana monessa valtionavusteisessa hankkeessa. Kehittämistä tehdään myös valtiolta ja kunnilta saatavalla perusrahoituksella. Verso viestii kuukausittain ilmestyvillä infoilla, joista tuorein, 6/2020 löytyy täältä.

Terveyssosiaalityön kehittäminen yhtymässä alkaa elokuussa 2020. Kehittämistyössä tarkastellaan terveyssosiaalityön työntekijöiden nykyisiä tehtäväkuvia, osaamista, työtehtäviä ja asiakkaiden sosiaalityöhön ja -ohjaukseen liittyviä tarpeita eri osastoilla sekä poliklinikoilla. Tärkeä osa kehittämistyötä on yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen eri toimijoiden kanssa. Terveyssosiaalityön kehittämistyö ja omatyöntekijyyden kirkastamistyö kytkeytyy Verson koordinoimaan, sosiaalipalvelujen henkilöstön kanssa työstettyyn sosiaalityön Tiekartta 2025 -suunnitelmaan.

Lastensuojelun, vammaisten ja perheiden palveluosaamista kehitetään

Monialaisen lastensuojelun kehittäminen –hanke (2020-2022) käynnistyy Etelä-Suomen -tasoisena yhteistyönä tulevana syksynä. Hankkeen tavoitteena on vastata lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin monialaisella yhteistyöllä. Hankkeen rinnalle pyritään rakentamaan tutkimusta.

Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden lisäämistä (2020-2021) tavoitellaan hankkeessa, jossa määritellään henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnalliset periaatteet ja toimintakäytännöt. Hankepäätöstä odotellaan kesällä, ja toteutus tapahtuisi tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) yhteistyöryhmän ja kuntien sekä kaupunkien LAPE-ryhmien yhteistoiminta jatkuu vuoden 2020 ajan. Monialaisella yhteistyörakenteella varmistetaan osaltaan valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman toimeenpano osana tulevaisuuden sote-keskushanketta ja maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. LAPE-yhteistyöryhmä varmistaa, että toiminta- ja taloussuunnitelmiin on varattu riittävät voimavarat ja muut toimintaedellytykset palvelujen järjestämiseksi sekä päättää maakunnan strategisista linjauksista koskien lasten ja perheiden asioita. Perhekeskustoimintamallia kehitetään osana tulevaisuuden sote-keskushanketta.

Ehkäisevä työ ja sosiaalityön kehittäminen on alueella vahvaa

Ehkäisevää työtä (päihteet, mielenterveys, ongelmapelaaminen ja lähisuhdeväkivalta) on koordinoitu Versosta käsin jo kymmenen vuotta. Toiminnan kulmakiviä ovat asiantuntijatuki kunnille ja sotepalveluille.

Ehkäisevän työn kehittäminen on viime vuosina keskittynyt varhaiseen tunnistamiseen, alkoholin riskikuluttajan lyhyisiin neuvontoihin sekä tiedon kirjaamiseen ja tallentamiseen yhteisten rakenteiden avulla potilas- ja asiakastietojärjestelmiin sekä valtakunnallisiin sähköisiin tietojärjestelmäpalveluihin.

Parhaillaan valmistelussa on Mielenterveysosaamisen lisääminen kunnissa –hanke, jossa ovat mukana alueemme kaikki kunnat ja hyvinvointiyhtymä. Tällä viikolla jätettiin Työkyky-hankehakemus, jota valmisteltiin yhdessä laajan sote-toimijakentän sekä yhteistyökumppaneiden (Kela, Työllisuuden kuntakokeilu, TE -toimisto) kanssa. Työkyky-hanke kehittää muun muassa työkyvyn tukea osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ja tuetun työllistymisen menetelmiä.

Nuorilähtöiseen tietoon perustuvia, kokeiltuja ja arvioituja toimintamalleja kehittävä Huuma-hanke ehkäisee nuorten huumeiden käyttöä. Tavoitteena on kattava konsepti vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen ehkäisevään työhön. Hankkeessa tuotetaan tietoa lapsiperheköyhyydestä ja erilaisia ratkaisuideoita yhdessä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa. Verson strategian mukaisesti tietoa tuotetaan ja kehittämistä tehdään erilaisten ketterien kokeilujen avulla.

Verso uudisti strategiansa

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson uudistuneessa strategiassa on kolme keskeistä kärkeä: vahva tutkimus- ja kehittämistoiminta, osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset sekä vaikuttava sosiaaliala ja ehkäisevä työ.

Artikkeli käsitteli strategian ensimmäisen kärjen eli vahvan kehittämis- ja tutkimustoiminnan aiheita. Verson päivitetty strategia (2020-2022) löytyy hyvinvointiyhtymän verkkosivuilta https://www.phhyky.fi/fi/yhtyma/verso/verso/strategia/.

Päivitetty: 23.6.2020