Laittomasti maassa oleskeleville aletaan tarjota Päijät-Hämeessä lakisääteisten kiireellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi lasten- ja äitiysneuvolapalveluita. Neuvolapalveluun kuuluvat muun muassa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset, jotka eivät sisälly lain määrittämiin minimipalveluihin. Vakavien tartuntatautien torjunta rokotuksin suojaa paitsi yksilöä, myös muuta väestöä laajemmin.

Päijät-Hämeessä laittomasti oleskelevien määrä ei ole hyvinvointiyhtymän tiedossa, mutta palveluiden piiriin on hakeutunut yksittäisiä tällaisia henkilöitä. Jos laittomasti maassa oleskeleva tarvitsisi äitiysneuvolan palvelua, lääkäri- ja terveydenhoitajakäynneistä aiheutuvat kustannukset olisivat noin 1000 euroa asiakasta kohden. Lastenneuvolan kustannus olisi noin 1800 euroa per asiakas koko neuvola-ajalta.

Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että yhtymä järjestää laittomasti maassa oleskelevalle tarpeen tullen lastensuojelulain mukaiset palvelut. Yhtymällä on velvollisuus järjestää myös tilapäistä hätämajoitusta laittomasti maassa oleskelevalle, jos asiakkaan tilanne niin vaatii. Tilapäisen asumispäivän hinta olisi 30 euroa yksin asuvalta asiakkaalta ja 40 euroa perheiltä. Kela vastaa laittomasti maassa oleskelevien toimeentulotuesta.

Yhtymä voi hakea Kelan kautta valtion varoista korvausta kiireellisen sairaanhoidon kustannuksista, jos kustannuksia ei saada perittyä asiakkaalta. Kela korvaa yhtymälle myös tilapäisen hätämajoituksen kustannukset. Neuvolapalvelut yhtymä järjestää asiakkaalle maksutta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan laittomasti tai ilman sairausvakuutusta maassa oleskelevien palvelut eivät tällä hetkellä toteudu Suomessa asianmukaisesti. Ministeriö on ohjeistanut kuntia ja kuntayhtymiä palveluiden järjestämisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suosittanut, että kiireellisten palveluiden lisäksi näille asiakkaille järjestettäisiin ainakin neuvolapalvelut. Joissakin kunnissa laittomasti maassa oleville tarjotaan hieman tätä laajemmat palvelut, ja eräissä kunnissa samat palvelut kuin vakituisesti Suomessa asuville.

Hyvinvointiyhtymän hallitus päätti laittomasti maassa oleskelevien palveluista kokouksessaan maanantaina.

Päivitetty: 11.3.2019