Hankkeen tehtävänä on selvittää asiakas- ja potilasturvallisuuden tilannekuvaa ja seurantamenettelyjä valtakunnallisesti. Hanke on saanut valtioneuvoston kanslian rahoituksen huhtikuun alusta ensi vuoden loppuun.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan potilas- ja asiakasturvallisuuden seurannan malli sekä laaditaan ehdotus mittaamisen ja arvioinnin minimistandardeista sote-organisaatioihin Suomessa.

Yhtymässä on tehty pitkään määrätietoisesti työtä laadun ja potilasturvallisuuden eteen. Tavoitteena on ollut parantaa asiakkaiden ja potilaiden kokemusta palveluista ja hoidosta, vähentää hoitoon liittyviä haittatapahtumia ja säästää siten kustannuksia.

Valtakunnallinen vertailu mahdolliseksi

– Esimerkiksi laatupoikkeamien ja haittatapahtumien määrää ei Suomessa vielä tällä hetkellä mitata yhdenmukaisesti eikä kattavasti. Meillä ei siten ole käytettävissä luotettavaa vertailutietoa eri organisaatioiden asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Yhdenmukainen ja kattava mittaaminen mahdollistaisi vertaiskehittämisen organisaatioiden kesken, toteaa hankejohtaja Maria Virkki.

Tilannekuvaa varten tehdään kevään aikana kyselytutkimus sairaanhoitopiireihin ja kuntiin tai kuntayhtymiin käytössä olevista potilas- ja asiakasturvallisuuden mittareista ja seurantamenettelyistä.

Tuloksia verrataan valtakunnallisten rekisterien seurantaindikaattoreihin. Kotimaisten ja kansainvälisten menettelyjen pohjalta luodaan ehdotus malliksi, jonka tietosisältöjä pilotoidaan kansallisista tietovarannoista sekä alueellisesta tietoaltaasta ja organisaatioiden tiedoista ensi vuoden aikana.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden hanketta koordinoi Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. Hankekonsortioon kuuluvat lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Nordic Healthcare Group (NHG). Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Valtioneuvoston kanslian koordinoimalla valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallinen tilannekuvaselvitys on yksi VN TEASista rahoituksensa saava hanke.

Maria Virkki
Päivitetty: 14.5.2020