Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua myönnetään henkilölle, joka tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta. Henkilökohtaista apua ei myönnetä sen vuoksi, että avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee suoriutumaan päivittäisistä toimista, kuten liikkumisesta, pukeutumisesta, henkilökohtaisen hygienian hoitamisesta, vaate- ja ruokahuollosta, kodin siisteydestä huolehtimisesta sekä asioinnista. Lisäksi henkilökohtaisen avun tuella henkilö voi tehdä töitä, opiskella, harrastaa, osallistua yhteiskunnallisesti tai olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Voit hakea vammaispalveluja sähköisesti täältä tai hakemukset ja lomakkeet sivulta.

Järjestämistavat

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Järjestämistavoista päätettäessä on otettava huomioon henkilön omat toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimintoihin, työhön ja opiskeluun välttämätön avun määrä. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Tuntimäärä voi olla myös pienempi, jos palvelusuunnitelmassa on todettu vähäisemmän avun riittävän.

Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua:

  • työnantajamallilla eli korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Työnantajamallissa viranhaltijan on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena,
  • palvelusetelillä, antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin. Palvelusetelistä tehdään viranhaltijapäätös, jossa määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palveluntuottajan tulee olla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hyväksymä,
  • ostopalveluna hankkimalla avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai
  • järjestämällä palvelun itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

 

  1. Henkilökohtaisen avun esite
    Päivitetty: 2021-09-02 11:31:54 - application/pdf
Sivu päivitetty: 2.9.2021