Yhtymä pystyi parantamaan myös hoidon ja avun saatavuutta monessa palvelussa, vaikka väestön palvelutarpeessa tapahtui samaan aikaan kasvua. Palveluiden tarvetta lisää ikärakenteen muutos: yli 75-vuotiaiden osuus nousi viime vuonna jokaisessa Päijät-Hämeen kunnassa, ja syntyvyys ja lasten määrä jatkoivat laskuaan.

Vasta valmistuneen tilinpäätöksen mukaan yhtymän toimintatuotot olivat viime vuonna 730,7 miljoonaa ja toimintakulut 723,4 miljoonaa euroa. Satunnaisia tuloja kertyi 5,9 miljoonaa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,3 miljoonaa euroa, mikä oli seurausta liikelaitosten positiivista tuloksista.

Perusyhtymässä (yhtymä ilman liikelaitoksia) toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 18 miljoonalla eurolla. Merkittäviä ylityksiä syntyi asiakaspalvelujen ostoissa ja työvoiman vuokrauksessa. Ylityksestä runsaat 10 miljoonaa kohdistui strategia- ja tukipalveluiden toimialalle. Enin osa tästä on seurausta yhtymän kohtaamista tietojärjestelmäongelmista ja niiden korjaamisen kustannuksista. Ict-kuluja lisäsivät myös välttämättömät panostukset järjestelmien kehittämiseen. Maakuntavalmisteluun liittyviin ict-kehitysprojekteihin saatiin rahoitusta myös Päijät-Hämeen liitolta, ja osa toimintakulujen ylityksestä rahoitettiin näillä tuloilla. Strategia- ja tukipalveluiden toimiala tuottaa yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalveluiden tarvitsemien tietojärjestelmäpalveluiden lisäksi välinehuollon, kiinteistöjen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut sekä toimistopalvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelut maksoivat 623,7 miljoonaa

Yhtymän jäsenkuntien maksuosuudeksi muodostui viime vuonna 623,7 miljoonaa euroa, mikä ylitti muutostalousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2017 verrattuna maksuosuudet kasvoivat 20,4 miljoonalla eurolla (3,4 %). Maksuosuudet määräytyvät aiheuttamisperiaatteella ja valtuuston päättämien jakoperusteiden mukaisessa suhteessa. Maksuosuuksista yli puolet käytetään peruspalveluihin. Kuuden jäsenkunnan maksuosuus ylitti muutostalousarvion, ja kuuden alitti.

Yhtymän suurimmassa jäsenkunnassa Lahdessa erikoissairaanhoidon käyttö kasvoi viime vuonna. Myös kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärät nousivat Lahdessa. Kotihoitoon tuli uusia asiakkaita aiempaa enemmän myös Orimattilassa, Pukkilassa ja Hartolassa. Ikääntyneiden palveluissa kotikuntoutuksen asiakasmäärä nousi, ja vuodeosastohoitoa pystyttiin samalla vähentämään.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa kyettiin palvelutarpeen arviointityötä tehostamalla kasvattamaan kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää merkittävästi eli noin viidenneksellä. Tarvetta vastaavilla, oikea-aikaisilla ja osallisuutta vahvistavilla palveluilla pystytään ehkäisemään syrjäytymistä. Toiminta vähentää myös kuntien kustannuksia pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelussa, perhetyössä ja perheoikeudellisissa palveluissa avun piiriin pääsi viime vuonna hiukan edellisvuotta ripeämmin.

Hoitoon pääsy nopeutui myös avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Investoinnit toteutuivat perusyhtymässä 13,7 miljoonan euron suuruisina. Liikelaitokset mukaan luettuina toteuma oli 14,1 miljoonaa euroa. Investointituloja kertyi 0,6 miljoonaa euroa, kun käyttöomaisuutta myytiin Fimlab Oy:lle liikkeenluovutuksen yhteydessä.
Yhtymän taseen loppusumma oli 205,0 miljoonaa euroa. Loppusumma pieneni edelliseen tilikauteen verrattuna 2,0 miljoonalla eurolla.

Tiedote kuntamaksuosuuksista
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Päivitetty: 26.3.2019