Yhtymä aloittaa palveluverkkonsa uudistamisen nykyistä paremmin maakunnallisia tarpeita ja talouden reunaehtoja vastaavaksi. Rinnalla rakennetaan uutta sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamallia sekä lisätään etä- ja digipalveluita. Päijät-Hämeen keskussairaalan korjaus- ja uudisrakentaminen etenee, ja muun rakennuskannan korjausinvestointeja valmistellaan.

Palveluita lähemmäs asukasta,
uusia asumismuotoja iäkkäille

Yhtymän palveluiden saatavuutta parannetaan tuomalla osa ensi vaiheen neuvonta- ja ohjauspalveluista Lahden kauppakeskus Trioon avattavalle Palvelutorille. Asiakasohjauksen toimivuutta kehitetään yhtymässä laajalla rintamalla.

Ikääntyneiden palveluissa uudistetaan edelleen palvelurakennetta ikääntyvien asukkaiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen edellytysten vahvistamiseksi. Yhteistyössä kuntien kanssa kehitetään uudenlaisia asumismuotoja ja omaehtoista asumista tukevia palveluita.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa käynnistetään lapsiperheitä kokonaisvaltaisesti palveleva perhekeskus. Myös sosiaali- ja perhepalveluiden neuvontaa ja ohjausta siirtyy Palvelutorille lähemmäs kuntalaisia.

Yhtymä osallistuu uuteen työllisyyden hoidon kuntakokeiluun. Uusia palvelusetelituotteita otetaan käyttöön asiakkaan valinnanvapauden laajentamiseksi muun muassa tuetussa työllistämisessä, työ- ja päivätoiminnassa sekä psykoterapiapalveluissa.

Henkilötyövuosia käytössä
selvästi vähemmän

Osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhtymän henkilöstöä lomautetaan viikoksi tai kahdeksi tehtävästä riippuen. Yhtymä pyrkii vähentämään sairauspoissaoloja, ja henkilöstön työhyvinvointiin etsitään parannuskeinoja. Yt-prosessissa aloitettu johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen tarkastelu jatkuu.

Syksyllä 2019 käydyn yt-menettelyn seurauksena yhtymästä vähenee ensi vuonna työpanosta 250 henkilötyövuoden verran. Tämän ja lomautusten seurauksena käytössä on selvästi vähemmän henkilötyövuosia kuin kuluvana vuonna, mikä yhdistettynä väestön kasvavaan palvelutarpeeseen aiheuttaa merkittäviä haasteita toiminnalle.

Yhtymän jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät 2020 vuoden 2019 tasolla, mutta kunta-alan palkkaratkaisujen oletetaan lisäävän henkilöstömenoja 3,3 prosentilla. Inflaatioennuste on 1,5 prosenttia.

Talousarvion kolmen miljoonan euron alijäämä katetaan yhtymän muutosohjelmassa esitettävillä toimilla.

– Talousarvio ei sisällä mitään varautumista mahdollisiin yllättäviin menoihin tai lainsäädäntömuutoksiin. Tilikauden tulokseen pääseminen tavoitteen mukaisesti edellyttää sopeuttamistoimien täysimääräistä toteutumista, talousarvion tinkimätöntä noudattamista sekä erittäin hyvää yhteistyötä kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kiteyttää yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Hyvinvointiyhtymän hallitus käsittelee talousarvioesitystä 18. marraskuuta, minkä jälkeen talousarviosta päättää yhtymäkokous 16. joulukuuta.

Päivitetty: 12.11.2019