TERVEYDENHUOLTOALAN OPISKELIJOIDEN OIKEUS TOIMIA TILAPÄISESTI SIJAISTEHTÄVISSÄ

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 3 – 3f §:t (104/2008) säätelee opiskelijoiden tilapäistä toimintaa terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

Työnantajan tehtävänä on arvioida, onko opiskelijalla riittävät valmiudet ja edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen sekä määritellä yksityiskohtaisesti tehtävänkuva, vastuut, toiminnan rajat sekä muut velvoitteet.

Opiskelijan valmiudet eri tehtäviin ja niissä tarvittava ohjauksen tarve arvioidaan työyksikössä. Työtehtävät suunnitellaan siten, että opiskelijan kokeneisuus tai kokemattomuus sekä tuen ja ohjauksen tarve voidaan ottaa huomioon.

Rekrytoivan esimiehen on varmistettava, että opiskelija on suorittanut vaaditun määrän opintoja hyväksytysti. Toimintayksikön tulee itse arvioida opiskelijan edellytykset toimia kyseisessä yksikössä, vaikka rekrytointi tapahtuisi vuokrausyrityksen kautta.

Opiskelijoiden työskennellessä tulee heidän asemansa ja pätevyytensä näkyä nimikyltistä.

OPISKELIJOILTA VAADITTAVAT OPINNOT

LAILLISTETUN AMMATTIHENKILÖN TEHTÄVÄT

Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen (laki ja asetus terveydenhuoltoalan henkilöstöstä 559/1994 ja 564/1994) mukaan laillistettujen ammattihenkilöiden tehtäviin ei voida tilapäisestikään palkata terveydenhuollon alan opiskelijaa, joka ei ole suorittanut hyväksytysti kahta kolmasosaa opinnoistaan.

Sairaanhoitajan sijaiseksi voidaan palkata vähintään 140 opintopistettä suorittanut sairaanhoidon opiskelija.

Terveydenhoitajaksi, kätilöksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi tilapäisesti toimia sairaanhoitajan tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa (140 op) sairaanhoitajan koulutukseen kuuluvista opinnoista.

Ammattinimike Tutkinnon laajuus Minimisuoritus ammattinimikkeen mukaisten tehtävien sijaisena toimimiseksi
Sairaanhoitaja

Bioanalyytikko

Röntgenhoitaja

Fysioterapeutti

Puheterapeutti

Toimintaterapeutti

Suuhygienisti

210 op 140 op
Terveydenhoitaja

Ensihoitaja

240 op 160 op
Kätilö 270 op 180 op

Opiskelija ei voi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena, jos opinnot ovat olleet keskeytyneenä yli vuoden tai jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli 10 vuotta.

Henkilö ei ole enää opiskelija, jos opinnot ovat jääneet kesken ja hän ei enää ole oppilaitoksessa kirjoilla.

NIMIKESUOJATUN AMMATTIHENKILÖN TEHTÄVÄT

Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia henkilö, jolla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.

Ammattikorkeakouluopiskelijalla tulee olla suoritettuna opinnoistaan vähintään 60 opintopistettä, mikäli hän toimii lähihoitajan/perushoitajan/mielenterveyshoitajan sijaisena.

Kun lähihoitajaopiskelija toimii lähi-/perus-/ tai mielenterveyshoitajan sijaisena, tulee hänellä olla suoritettuna tutkinnosta

  • 2/3 eli 120 osp (koko tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä)
  • osaamisalan mukaiset perusopinnot ja lääkehoidon perusteet suoritettuna.

Lääketieteen opiskelijat eivät voi työskennellä sairaanhoitajan tehtävissä, mutta tarvittaessa voivat toimia lähihoitajan sijaisuuksissa.

PALKKAUS

Riippumatta siitä täyttääkö työntekijä tehtävään edellytetyt kelpoisuusvaatimukset, on tehtäväkohtainen palkka määriteltävä tehtävän ja sen vaativuuden perusteella.

Palkkaus määräytyy hinnoittelukohdittain laadittujen erillisten työn vaativuuden arviointityökalujen mukaisesti.

Rekrytoiva esimies tarkistaa tehtäväkuvan mukaisesti:

  • hinnoittelun, jossa opiskelija tehtäväkuvan mukaisesti työskentelee
  • kyseisen hinnoittelun arviointityökalun mukaisen tason, johon opiskelijan tehtäväkuva asettuu (rajattu ammattitehtävä)
  • palkkauksen, joka on kyseiselle tasolle määritelty

Kun laillistettu ammattihenkilö (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) toimii nimikesuojatun ammattihenkilön (esim. lähihoitaja) tehtävissä, hänelle maksetaan kyseisen tehtävän mukaista palkkaa.

Mikäli työntekijä saavuttaa hänen tehtäväänsä noudatettavassa palkkahinnoittelussa edellytetyn pätevyyden, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan pätevän sijaisen palkkatasolle seuraavan kuukauden alusta lukien siitä, kun hän on esittänyt todistukset pätevyyden saavuttamisesta. (Tutkintotodistus ja Valviran ammatinharjoittamislupa).

Terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi valmistunut voi työskennellä opiskelijaoikeuksin 30 päivän ajan valmistumisensa jälkeen ilman merkintää Valviran terveydenhuollon ammattihenkilö-rekisterissä.

Sivu päivitetty: 21.2.2019