Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Tammi-huhtikuun osavuosikatsauksessa alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 33,8 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen ennuste osoittaa, että aiemmin sovitut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi eivät riitä. Palvelutarpeen kasvuun ja kustannusten nousupaineeseen ei ole odotettavissa nopeaa käännettä tilanteessa, jossa väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja koko Suomi on väistämättä ison palvelurakenneuudistuksen tarpeessa.

Yhteistoimintamenettely koskee koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Tarkoitus on läpi käydä muun muassa organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset ja sopimusohjaus, toimitilat, hankkeet ja projektit sekä tukipalvelut. Euromääräiset tehostamistarpeet asetetaan elokuussa 2019. Neuvottelujen tavoitteet valmistellaan neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään oloissa vaarannu.  Palvelut turvataan jatkossakin kuntayhtymän omistajakuntien alueen väestölle. Palveluverkkoa joudutaan kuitenkin tehostamaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että henkilöstö pääsee osallistumaan prosessiin.

Talouden sopeuttamistoimenpiteillä sekä toiminnan uudelleenorganisoinnilla voi olla henkilöstövaikutuksia.

Päivitetty: 17.6.2019