Itäisen Uudenmaan potilasasiamies

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson potilasasiamies palvelee itäisen Uudenmaan kuntien (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja Sipoo) julkisen terveydenhuollon, sekä muutaman yksityisten palveluntuottajan potilaita ja heidän omaisiaan, sekä terveydenhuollon henkilöstöä.

Potilasasiamiehen lakisääteiset tehtävät on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Ollessaan tyytymätön saamansa hoitoon tai kohteluun potilas voi ottaa yhteyttä terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamieheen ja saada neuvoa, miten hän saa asiansa selvitettyä.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai – virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Potilasasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Muistutus

Terveydenhuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun potilas/omainen haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta tai palvelusta terveydenhuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai terveydenhuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus lähetetään kyseisen kunnan sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon.

Lapinjärvi ja Loviisa

Porvoo

Muut (lomake: suomi  tai lomake: ruotsi)

Kantelut

Toiminnasta voi kannella joko aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai viranomaisen lomakkeella

Kantelu AVI:iin

Kantelu Valviraan.

Epäilys potilas- tai lääkevahingosta?

Lisätietoa potilasvahinkoa epäilevälle löytyy Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta: www.pvk.fi

Lisätietoa Suomen Keskinäinen Lääkevahinkokeskuksen sivuilta: www.laakevahinko.fi

Potilasasiakirjojen tarkastaminen

Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa, millaisia häntä koskevia tietoja potilasrekisteriin on tallennettu (tarkastusoikeus). Potilastietojen tarkastuspyyntö tulee esittää sille toimintayksikölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle (rekisterinpitäjä), jonka toiminnassa tiedot ovat syntyneet.

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, siitä on annettava potilaalle kirjallinen todistus, josta on käytävä ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Potilas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Potilas voi pyytää korjaamaan potilasasiakirjoissa olevia tietoja, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä. Potilaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia lääkäriä muuttamaan tämän potilasasiakirjoihin kirjaamaa taudinmääritystä ja hoito-ohjeita. Potilasasiakirjamerkinnät on korjattava niin, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä ovat luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksen ajankohta ja peruste on merkittävä potilasasiakirjoihin.

Potilastietojärjestelmän lokitiedot

Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot ja itseään koskevat sähköisen potilastietojärjestelmän loki- eli tapahtumatiedot terveydenhuollon palvelujen antajalta. Potilaan kirjallisesta pyynnöstä tulee terveydenhuollon palveluntuottajan viivytyksettä ja maksutta lokirekisterin perusteella antaa tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja viimeisen kahden vuoden aikana sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Lisätietoja: kuntien potilastietojärjestelmien rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat tai www.tietosuoja.fi

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys

Anna palautteesi selvityksiin!

Itäisen Uudenmaan sosiaali- ja potilasasiamiesselvitys 2018

Päijät-Hämeen selvitys 2017

Itäisen Uudenmaan selvitys 2017

 

Sivu päivitetty: 20.12.2019