Hyvinvointikysely päijäthämäläisille 2021 – Kyselyn tuloksia  

Hyvinvointikyselyn tarkoituksena oli selvittää asukkaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja hyvinvointivajeista kehittämistyön tueksi. Kysely on toteutettu viranomaisten, kehittäjien ja yhdistysten yhteistyönä. Kyselyyn vastasi 1 214 päijäthämäläistä. Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

Tutustu hyvinvointikyselyn toteuttamiseen ja tuloksiin

Keskeiset tulokset tiivistetysti:
  • Hyvinvointitekijöistä suurin merkitys vastaajille oli terveydellä, ihmissuhteilla ja luonnolla. Osallisuudella voidaan tutkitusti vahvistaa asukkaiden hyvinvointia.
  • Osallisuuden astetta on mitattu Sokran osallisuusindikaattorilla. Vastaajat kokivat olevansa tarpeellisia muille, heihin luotetaan, päivittäiset tekemiset ovat merkityksellisiä ja he pystyvät vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun.
  • Lähes 30% vastaajista kertoi jonkin asian vaikeuttavan heidän työelämäänsä osallistumista. Suurin merkitys koettiin olevan terveyteen ja toimintakykyyn liittyvillä ongelmilla, elämäntilanteella ja työmotivaation vähenemisellä (työssä olevat vastaajat).
  • Päijät-Hämeessä yhdistysten merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on vahvasti tunnistettu. Vastaajista 36% kertoi osallistuvansa yhdistystoimintaan ja sen koettiin tarjoavan kiinnostavaa tekemistä ja harrastustoimintaa, tukea vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen sekä vaikuttamismahdollisuuksia.
  • Asuinpaikassaan vastaajat arvostivat eniten luonnonläheisyyttä, terveellisyyttä ja hyvää ilmanlaatua sekä rauhallisuutta.
  • Kyselyn vastaajat kokivat heidän turvallisuuden tunnettaan vahvistavan eniten ihmissuhteet ja yhteisöllisyys, toimeentulo sekä asuinympäristön turvallisuus.
  • Lähes puolet vastaajista koki melko tai erittäin paljon huolta ilmastonmuutoksesta. Vastaajat kokivat julkiset toimet ja päätökset riittämättömiksi tai vääriksi ja huolta aiheuttivat erilaiset ääri-ilmiöt sekä ilmastonmuutoksen seuraukset. Huolen kuvailtiin aiheuttavan mm. ahdistusta, pelkoa ja voimattomuutta.
  • Vastaajista lähes puolet näki hyvinvointinsa olevan ennallaan viiden vuoden kuluttua.

Päijät-Hämeessä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (hyte) edistämistyötä ohjaa Päijät-Hämeen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021-2025. Kyselyn tulokset on otettu huomioon suunnitelmaa valmisteltaessa ja tulokset ovat osaltaan tehneet asukkaiden kokemusta näkyväksi suunnitelmassa.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään vuonna 2023 käynnistyvän hyvinvointialueen suunnittelussa. Myös kunnat ja järjestöt voivat hyödyntää tuloksia omassa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössään.

Hyvinvointikyselyn tulokset viiden minuutin videolla

Sivu päivitetty: 16.12.2021