Maksutonta palvelua sitä tarvitseville

Sosiaaliasiamiespalvelussa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen ja itäisen Uudenmaan kunnat. Sosiaaliasiamiestyö perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Myös useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Sosiaaliasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
  • neuvoa asiakkaista asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle
Mitä tehdä, jos on tyytymätön saamaansa palveluun?
  • Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelleen voi ratkaista ongelman nopeasti
  • Palaute kirjallisesti kyseisen kunnan asiakaspalautejärjestelmiin:

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Heinola

Sysmä

  • Vastaus asiakastyytyväisyyskyselyyn kannattaa
  • Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen, joka neuvoo ja sovittelee
  • Kirjallisilla menettelyillä asia eteenpäin:
Päätöksen muutoksenhakumenettely

Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana olevien ohjeiden mukaisesti.

Muistutus

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus lähetetään kyseisen kunnan sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Loviisa

Muut kunnat

Kantelut

Toiminnasta voi kannella joko aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai viranomaisen lomakkeella

Kantelu AVI:iin

Kantelu oikeusasiamiehelle

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Tarkastuspyyntölomake (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä)

Tarkastuspyyntölomake (muut kunnat)

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään. 

Henkilötietojen korjaamisvaatimus (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä)

Henkilötietojen korjaamisvaatimus (muut kunnat)

Sosiaaliasiamiehen selvitys

Päijät-Hämeen sosiaaliasiamiesselvitys 2019

Itäisen Uudenmaan sosiaali- ja potilasasiamiesselvitys 2019

Itäisen Uudenmaan 2019 selvitys pähkinänkuoressa

Anna palautetta selvityksiin, vastaaminen vie vain pari minuuttia

 

Päijät-Hämeen sosiaaliasiamiesselvitys 2018

Itäisen Uudenmaan sosiaali- ja potilasasiamiesselvitys 2018

Päijät-Hämeen selvitys 2017

Itäisen Uudenmaan selvitys 2017

Sivu päivitetty: 11.5.2020