Työstimme Versolle uuden strategian ja se valmistui keväällä 2020. Tulemme vielä kuvaamaan ja sanoittamaan tarkemmin strategiaamme.

Visionamme on olla tulevaisuudessa vaikuttava kehittämis- ja tutkimustoimija.

Olemme olemassa, jotta sosiaaliala olisi osaava ja verkostoituva.

Painopisteet, tavoitteet ja keinot

 

Vahva kehittämis- ja tutkimustoiminta

 

Koordinoimme kehittämis- ja tutkimustoimintaa
 • Verkostojen kokoaminen, johtaminen ja verkostotyön kehittäminen
 • Hankkeiden hakeminen, toteutus ja hallinnointi sekä hakemisen tuki
 • Opinnäytetöiden tekijöiden ja tutkimusrahoituskanavien kartoittaminen sekä tutkimuksen tekijöiden tukeminen
 • Valtakunnallinen ja alueellinen verkosto- ja vaikuttamistyö
Syvennämme toimintamme tietoperustaisuutta
 • Moninäkökulmainen ilmiöiden tarkastelu ja ratkaisujen etsiminen
 • Tietoa tuottava kehittämistyö, käytäntötutkimukset ja selvitystyöt
 • Tutkittuun tietoon pohjautuvat, tietoa käytäntöön ja tukimusta varten tuottavat hankkeet
Lisäämme omaa osaamista
 • Kuvattu ja näkyvä asiantuntijuus
 • Nykyaikaiset ja toimivat kehittämisen ja projektityön työkalut
 • Uusien keinojen kokeileminen kehittämisen toteuttamisessa

 

Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset

 

Vahvistamme ammattilaisten osaamista
 • Ehkäisevän työn ja näyttöön perustuvien työmenetelmien käyttöön ottamisen tukeminen
 • Asiakasosallisuutta edistävien menetelmien ja digitaalisten palvelujen käyttöönoton tukeminen
 • Olemassa olevan osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen
 • Uusien työn tekemisen tapojen ja näkökulmien välittäminen
Innostamme oman työn kehittämiseen
 • Uusien toimintamallien ja työkalujen yhteiskehittäminen
 • Ehkäisevän työn keinojen kehittäminen
 • Innovatiivisuuden ja yhdessä oppimisen edistäminen yhteisillä foorumeilla ja kokeiluilla

 

Vaikuttava sosiaaliala ja ehkäisevä työ

 

Kehitämme palveluja ja työtä tarvelähtöisesti
 • Ihmislähtöinen ja ratkaisuja etsivä kehittäminen
 • Kehittämistyön fasilitointi ja asiantuntijatuki
 • Kehittämis- ja tutkimustarpeiden kartoitus ja kokoaminen
 • Työelämälähtöiset kehittämishankkeet
 • Ammattilaisten tukeminen painopisteen siirtämisessä varhaisemman vaiheen työhön ja palveluihin
Edistämme tiedon jakamista, tuottamista ja hyödyntämistä
 • Yhteisen tiedonmuodostuksen mahdollistaminen
 • Tiedon prosessoinnin osaamisen vahvistaminen
 • Hiljaisen tiedon jakaminen ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen
 • Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen
 • Tarkoituksenmukaisten mittareiden käyttöönoton tuki
 • Asiakastyön kirjaamisen osaamisen ja laadun edistäminen
 • Kokeileva kehittäminen, prosessin ja tulosten arviointi

Verson strategian tiivistelmä

Verson strategian diat

Sivu päivitetty: 28.5.2020