Ympäristöterveyskeskus järjesti syksyllä sisäisen harjoituksen laajan elintarvikevälitteisen epidemian selvittämisestä. Harjoitus oli osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelija Sanna Kousan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

Harjoituksessa testattiin organisaation toimintavalmiutta, yhteistoimintaa sekä ennalta laadittujen toimintasuunnitelmien ja ohjeiden toimivuutta häiriötilanteessa. Keskeisenä tavoitteena oli myös selvittää, onko omaehtoista harjoittelua mahdollista toteuttaa jatkossa ympäristöterveyskeskuksessa omin resurssein.

Toiminnallinen harjoitus toteutettiin yhden työpäivän puitteissa ja siihen osallistuivat kaikki ympäristöterveyskeskuksen elintarvikevalvontatiimin työntekijät. Harjoituksen aiheena oli ruokamyrkytysepäily keskuskeittiössä, joka valmistaa päivittäin noin 1 500 ateriaa useissa kouluissa ja päiväkodeissa tarjottavaksi. Harjoitus toteutettiin yhdessä Heinolan kaupungin ruokapalveluyksikön, Metropolilab-ympäristölaboratorion ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän viestintäyksikön kanssa.

Ympäristöterveyskeskus laatii Kousan opinnäytetyön tuloksiin pohjautuen usean vuoden kattavan suunnitelman, joka sisältää eri tyyppisiä harjoituksia vuosittain koko ympäristöterveydenhuollon sektori huomioiden. Omien harjoitusten lisäksi ympäristöterveyskeskus osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin yhteistoiminnallisiin valmiusharjoituksiin. Tällä tavoin vahvistetaan ympäristöterveyskeskuksen häiriötilannevalmiutta.

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi toteutetun harjoituksen perusteella osoittautuivat epidemiaselvitystiimin sisäisen viestinnän kehittäminen sekä ennalta laadittujen toimintaohjeiden käytön vahvistaminen. Erityisesti näitä osa-alueita tullaan testaamaan tulevissa harjoituksissa. Myös riittävien resurssien varmistaminen ja epidemiaselvitysorganisaation asiantuntemuksen ylläpitäminen nousivat opinnäytetyössä esille keskeisinä varautumista koskevina kehittämiskohteina.

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisen tehtäviin kuuluu varautua ennalta toimialan häiriötilanteisiin, kuten elintarvike- tai vesivälitteisiin epidemioihin. Epidemiaa epäiltäessä on oltava valmius käynnistää välittömästi tarvittavat torjunta-, hallinta- ja selvittämistoimenpiteet. Laajalle levinneet epidemiat ovat harvinaisia, mutta on erityisen tärkeää ylläpitää henkilöstön osaamista ja organisaation toimintakykyä ennalta varautuen. Vuosittain ympäristöterveyskeskuksessa selvitetään useita yksittäisiä ruokamyrkytystapauksia, talousveden ja uimaveden laatupoikkeamia sekä eläintautiepäilyjä, joiden selvitysvalmiuden on myös oltava riittävällä tasolla.

 

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Silja Mäkelä p. 044 440 6551, silja.makela@phhyky.fi

Terveydensuojeluinsinööri Sanna Kousa p. 050 574 5761, sanna.kousa@phhyky.fi

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121427953

Päivitetty: 14.1.2021